Humboldtov klub v Slovenskej republike

Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Slovenská republika

Správa o práci výboru a klubu
a o pláne činnosti na rok 1995 Humboldtovho klubu v Slovenskej republike

Práca výboru a HK v SR.

  1. Výbor sa stretol 12 krát a v užšej zostave R. Demovič, A. Habovštiak, O. Sýkora pred konaním kolokvia ďalších aspoň 5 krát. Od tretieho zasadnutia sme museli ospravedlniť (až na jeden raz) Milku Nemcovú, ktorá odišla na materskú dovolenku a ktorej aj touto cestou blahoželáme k milému synčekovi. Jej tajomnícke povinnosti prebral O. Sýkora. Od ôsmeho zasadnutia sme do výboru kooptovali Janka Urbana, ktorý ponúkol svoju pomoc výboru a vzhľadom na dlhodobú neúčasť Milky, výbor túto ponuku prijal.
  2. Ťažisko práce výboru a klubu v roku 1994 bolo v príprave a realizácii medzinárodného kolokvia Možnosti a perspektívy spolupráce medzi Východom a Západom v oblasti vedy s dôrazom na životné prostredie a zdravie, ktoré sa konalo 22.-25. septembra 1994 v Bratislave pri príležitosti 225. výročia narodenia Alexandra von Humboldta pod patronátom ministra životného prostredia SR. S organizovaním kolokvia boli okrem prípravy a zabezpečenia jeho obsahového zamerania a kultúrno-spoločenských podujatí, obrovské problémy, ktoré musel výbor priebežne riešiť, napríklad prostriedky z programu PHARE na sponzorovanie kolokvia boli potvrdené v poslednej chvíli (25.júla 1994). Obdobná situácia vznikla i s miestom konania kolokvia, keď pre kolíziu podujatí v ústave vzdelávania a služieb bolo potrebné zabezpečiť nové miesto, čo sa podarilo v hotelovej časti internátu Družba. S prípravou a zabezpečením kolokvia musel výbor prekonať aj veľké množstvo organizačno-technických problémov spojených s prípravou a odosielaním listov, pozvánok, informácií, faxov a rôznych žiadostí, najmä zahraničných účastníkov. Napriek všetkým problémom a ťažkostiam sa na kolokviu zúčastnilo 27 zahraničných účastníkov z 12 krajín, ktorí buď ústne alebo písomne vyjadrili poďakovanie a uznanie nášmu klubu za prípravu a zabezpečenie programu kolokvia. Nie je nadnesené povedať, že prostredníctvom kolokvia sa Slovenská republika všeobecne a náš klub zvlášť dostali do povedomia mnohých účastníkov, ktorí našu krajinu navštívili prvýkrát a mali sa možnosť presvedčiť, že i malý klub z malej krajiny dokáže na veľmi dobrej úrovni zorganizovať takéto podujatie. Určite sme tak prispeli k dobrému obrazu Slovenska i nášho klubu. Prejavilo sa to o inom aj v tom, že prezident nášho klubu Dr. Rudolf Demovič bol pozvaný španielskym Humboldtovým klubom, kde referoval o našich skúsenostiach z práce klubu od roku 1990.
  3. Pripravujeme ešte vydanie zborníka z tohto podujatia. O stave prípravy zborníka budem informovať na inom mieste (výbor rozhodol, že pri výbere spôsobu realizácie nemožno prekročiť sumu 57000 Sk a treba nechať vytlačiť 200 kusov pre HK v iných krajinách, účastníkov kolokvia, Humboldtovu nadáciu a členov HK v SR). To sme sa ale dostali už do plánu činnosti HK v SR na tento rok.

Plán činnosti na rok 1995.

  1. Spolupráca s Predsedníctvom SAV pri návrhu na udelenie čestného doktorátu prezidentovi Humboldtovej nadácie Prof. Reimarovi L\"ustovi a na príprave jeho návštevy, ktoré absolvuje spolu s novým generálnym tajomníkom Humboldtovej nadácie Dr. Manfredom Ostenom v Slovenskej republike (účsať členov klubu na udelení čestného doktorátu; stretnutie výboru klubu na slávnostnom obede)
  2. Príprava medzinárodného kolokvia Príspevok vedy a techniky k harmonickému a demokratickému rozvoju spoločnosti a zdravému vývoju človeka, ktoré sa uskutoční v polovici septembra 1997 v Nitre.
  3. účasť delegácie HK v SR na medzinárodnom kolokviu Veda a spoločnosť v dialógu (Dialóg medzi vedou a spoločnosťou) , ktoré organizuje v dňoch 21.-24. septembra 1995 v Toruni Humboldtiana Polonorum.
  4. Príprava zborníka z kolokvia.
  5. Pravidelné posedenia.
  6. Prednášky členov klubu.

webmaster@ifi.savba.sk