Humboldtov klub v Slovenskej republike

Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Slovenská republika

Správa o práci výboru a klubu za rok 1995
a o pláne činnosti na rok 1996 Humboldtovho klubu v Slovenskej republike

Práca výboru a HK v SR.

  1. Výbor sa stretol 3 krát, hoci mnoho organizačných záležitostí bolo treba riešiť operatívne, telefonicky resp. stretnutím v užšej zostave (R. Demovič, A. Habovštiak, O. Sýkora ). Výbor sa zaoberal v širšom alebo v užšom kruhu otázkami činnosti klubu, ktoré sú rozvedené v ďalšej časti správy.
  2. Práca výboru a klubu v roku 1995 sa sústredila na prípravu a realizáciu pracovnej návštevy delegácie Humboldtovej nadácie 31.10. - 2.11.1995 vedenú jej prezidentom Prof. Reimarom L\"ustom, o ktorej informoval prezident klubu v bode č. 3. Treba vyzdvihnúť, že pri príležitosti tejto vzácnej návštevy organizoval náš klub v spolupráci s Predsedníctvom SAV 2. novembra na úrade predsedníctva SAV prednášku Dr. Helmuta Hanleho a Baldura van Hercka z Humboldtovej nadácie o možnostiach a podmienkach prijatia mladých vedeckých pracovníkov na študijné pobyty hradené nadáciou. Na prednáške sa zúčastnilo okolo 80 mladých vedeckých pracovníkov zo SAV, vysokých škôl a rezortných výskumných ústavov. Prezident klubu počas návštevy na požiadanie Slovenského rozhlasu poskytol rozhovor o význame Humboldtovej nadácie pre slovenskú vedu a v práci nášho klubu, ktorý rozhlas vysielal 1. novembra o 18. hodine v Rádiožurnále. Obdobné interview poskytol Dr. Demovič telefonicky stanici Deutsche Welle v Kolíne nad Rýnom, ktorý vysielala stanica RMC 15. novembra o 13. hodine. Všetky tieto informatívne akcie mali veľké echo, čoho výsledkom je veľký záujem o Humboldtovu nadáciu.
  3. 6. apríla sme s fázovým posunom (vzhľadom na konanie medzinárodného kolokvia v septembri 1994) uskutočnili valné zhromaždenie za rok 1994.
  4. Dobrý obraz nášho klubu sa prejavil v tom, že prezident nášho klubu Dr. Rudolf Demovič bol pozvaný poľským a rumunským Humboldtovým klubom na akcie, ktoré tieto kluby organizovali a o ktorých už bolo referované v iných bodoch nášho programu.
  5. R. Demovič urobil veľa práce pri hľadaní sponzorov pre medzinárodné kolokvium v roku 1997 Príspevok vedy a techniky k dynamickému, harmonickému a demokratickému rozvoju spoločnosti a zdravému vývoju človeka.
  6. Pripravili sme do tlače a v nakladateľstve R&D Print sme vydali zborník referátov z medzinárodného kolokvia Možnosti a perspektívy spolupráce medzi Východom a Západom v oblasti vedy s dôrazom na životné prostredie a zdravie, ktoré sa konalo 22.-25. septembra 1994 v Bratislave pri príležitosti 225. výročia narodenia Alexandra von Humboldta pod patronátom ministra životného prostredia SR. Zborník sa expedoval okrem zahraničným a domácim autorom príspevkov, všetkým Humboldtovým klubom na svete, predstaviteľom Humboldtovej nadácie i všetkým členom nášho klubu.
  7. Veľa práce sa vykonalo najmä osobou pokladníka klubu Dr. A. Habovštiaka pri vyúčtovaní spomínaného medzinárodného kolokvia.

Plán činnosti na rok 1996.

  1. Príprava medzinárodného kolokvia Príspevok vedy a techniky k dynamickému, harmonickému a demokratickému rozvoju spoločnosti a zdravému vývoju človeka, ktoré sa uskutoční v polovici septembra 1997 v Nitre.
  2. Prednášky členov klubu (kvartálne).
  3. Príprava valného zhromaždenia.

webmaster@ifi.savba.sk