Humboldtov klub v Slovenskej republike

Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Slovenská republika

Správa o činnosti Humboldtovho klubu v SR za rok 1997

 1. Výborové schôdze od 7. valného zhromaždenia klubu v decembri 1996: 13.2.1997, 4.4.1997, 18.6.1997 (spoločná s výborom DAAD klubu v SR), 13.8.1997 (spoločná s výborom DAAD klubu v SR), 15.1.1998 a 19.3.1998, spolu 6. Na schôdzach výboru sa pravidelne zúčastňovali Dr. Demovič, Dr. Habovštiak, Dr. Rajtár, príležitostne Prof. Bartko, Dr. Sýkora, Dr. Urban. Prof. Hraško absentoval úplne. Výbor na nich prerokúval najmä prípravu medzinárodného kolokvia, kolokviálnych prednášok, účasti na medzinárodných akciách usporiadaných Humboldtovou nadáciou alebo Humboldtovými klubmi v Európe, pomoci záujemcom o štipendiá Humoldtovej nadácie, ako aj pomoci členom pri získavaní prístrojov z nadácie. Okrem toho sa časť výboru operatívne stretávala v dvojici alebo v trojici (Dr. Demovič, Dr. Habovštiak, Dr. Rajtár) počas prípravy medzinárodného kolokvia.
 2. Hodnotenie 1. spoločného medzinárodného kolokvia DAAD klubu v SR a Humboldtovho klubu v SR a Humboldtovho klubu v SR: Príspevok vedy a techniky pre dynamický, demokratický a harmonický rozvoj spoločnosti , ktoré sa konalo 17. až 21. septembra 1997 v Nitre.
  1. Účasť: 22 zahraničných zástupcov z AvH, DAAD, DAAD a Humboldtových klubov z 12 krajín Európy a Japonska, 52 domácich účastníkov, z toho 20 DAAD štipendistov a 32 humboldtistov
  2. Referáty: spolu odznelo 18 prednášok, z toho 14 od zahraničných účastníkov a 2 domáce príspevky (Prof. Stern, Prof. Štefanovičová) neodzneli.
  3. Zborník: pripravuje sa, zatiaľ však chýbajú príspevky 5 prednášateľov (4 zahraničných a 1 domáceho). Prezident klubu požiadal listom Nadácie otvorenej spoločnosti o prisľúbené financovanie vydania zborníka.
  4. Odborný, spoločenský a kultúrny program: boli vcelku vyvážené, zahraniční I domáci účastníci ich hodnotili pozitívne
  5. Organizačné zabezpečenie: podieľali sa na ňom z Humoldtovho klubu najmä členovia výboru Dr. Demovič, Dr. Habovštiak, Dr. Rajtár a člen klubu Dr. Zábojník. Z výboru DAAD klubu Dr. Demovič a Dr. Peczeová.
  6. Finančné zabezpečenie: DAAD cca 280.000 Sk (15.000 DEM), AvH 190.000 Sk (10.000 DEM), firma Siemens (účet HK) 50.000 Sk, firma MURAT Pezinok (účet DAAD) 50.000 Sk, Dresdner Bank (účet HK) 23.000 Sk. Recepciu v Malante 17.9.1997 organizovalo a financovalo Veľvyslanectvo SRN v SR. Očakáva sa financovanie zborníka Nadáciou otvorenej spoločnosti. Zástupcom zahraničných klubov bolo uhradené ubytovanie, stravovanie a s výnimkou prof. Cifriča z Chorvátska a prof. Nishiharu z Japonska i cestovné lietadlom alebo vlakom. Domácim účastníkom sa tiež hradilo ubytovanie a stravovanie, z Bratislavy bol vypravený osobitný autobus.
  7. Problémy: v zabezpečení dopravy zahraničných účastníkov z letiska Schwechat do Nitry 17. a 18.9.1997 a pomerne nízka účasť zástupcov oboch slovenských klubov, nad ktorou vyslovili počudovanie a poľutovanie zástupcovia oboch nemeckých nadácií i zahraniční účastníci, pričom kritické boli najmä piatok 19.9. a sobota 20.9.1997.
  8. Celkové hodnotenie kolokvia zástupcami AvH a DAAD: Takmer perfektné podujatie z titulu uvedeného zakolísania pri preprave zahraničných účastníkov a účasti zástupcov oboch slovenských klubov. Pozitívne hodnotená aktuálnosť témy, myšlienka spoločného podujatia, solídna účasť zo zahraničia, zaangažovanosť Veľvyslanectva SRN v SR pod vedením pána veľvyslanca Dr. Buerstedde.
 3. Kolokviálne prednášky: dve Hoci išlo o spoločné prednášky oboch klubov a rozoslalo sa spolu okolo 120 pozvánok, zúčastnilo sa na nich spolu približne 15 až 20 členov, čo je veľmi málo.
 4. Účasť na zahraničných podujatiach:
  1. 17. až 20.2.1997: druhé stretnutie prezidentov Humboldtových klubov z celého sveta v Bad Honnef (Dr. Demovič).
  2. 22.5.1997: zakladajúce valné zhromaždenie Humboldtovho klubu Rakúska v Grazi (Dr. Habovštiak).
  3. 23. až 25.5.1997: 2. Medzinárodná konferencia Societas Humboldtiana Polonorum v Krakove: Systémové zmeny a poľská veda v európskom kontexte (Dr. Demovič, prof. Bartko).
  4. 23. až 25.10.1997: 1. Sympózium Chorvátskeho Humboldtovho klubu v Záhrebe: Veda a etika pri príležitosti 5. výročia založenia klubu (Dr. Demovič).
 5. Propagačná a informačná činnosť: Dr. Demovič prednášal o možnostiach získania štipendia Humboldtovej nadácie pre akademických funkcionárov a pracovníkov zahraničných útvarov Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity a Ekonomickej univerzity. Priebežne poskytol informácie a konzultácie viacerým záujemcom o nadáciu.
 6. Návrh na udelenie Zlatej medaily UK v Bratislave, prezidentovi AvH prof. Reimarovi Lüstovi inicioval a pripravil pre vedenie UK Dr. Demovič, ktorý v mene klubu poslal prof. Lüstovi pozdravný list k jeho 75. narodeninám. Dr. Demovič pripravil pre Správy SAV č. 4-1997: In memoriam Thomas Berberich.
 7. Bol zriadený album o činnosti Humboldtovho klubu v SR od jeho vzniku v r. 1990 podnes.

Plán činnosti Humboldtovho klubu v SR na rok 1998

 1. Príprava a zabezpečenie programu návštevy prof. Dr. Reimara Lüsta, prezidenta Humboldtovej nadácie a Dr. Manfreda Ostena, generálneho sekretára nadácie pri príležitosti ich vyznamenania Univerzitou Komenského a Slovenskou akadémiou vied.
 2. Príprava zabezpečenia osláv 10. výročia založenia Humboldtovho klubu v SR v roku 2000, ktoré by sa formou medzinárodného kolokvia: Veda a hospodárstvo - spoločne do budúcnosti v trhovom hospodárstve (Wissenschaft und Wirtschaft - gemeinsam in die Zukunft in der Marktwirtschaft), konali podľa predbežnej diskusie so zástupcami Humboldtovej nadácie v júni alebo septembri 2000 v Smoleniciach.
 3. Účasť zástupcu klubu na IV. medzinárodnom kongrese Societas Humboldtiana Polonorum, ktoré sa bude v dňoch 25.-28. Júna 1998 konať v Gdaňsku pod názvom: Veda a hospodárstvo - vzájomné vzťahy a spoločenská funkcia (Wissenschaft und Wirtschaft - Wechselbeziehungen und gesellschaftliche Funktion) prípadne na ďalších podujatiach poriadaných Humboldtovými klubmi v roku 1998.
 4. Zabezpečenie volieb výboru Humboldtovho klubu v SR s cieľom kvalitnejšie a efektívnejšie pokračovať v činnosti klubu.
 5. Príprava 9. Valného zhromaždenia klubu v decmbri 1998.
 6. Priebežná spolupráca s vedením Humboldtovej nadácie, Veľvyslanectvom SRN v SR a Goetheho inštitútom v Bratislave.

webmaster@ifi.savba.sk