Humboldtov klub v Slovenskej republike

Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Slovenská republika

Štatút
Humboldtovho klubu v Slovenskej republike

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Humboldtov klub v Slovenskej republike je nezávislé samostatné dobrovoľné záujmové združenie vedeckých, vedeckopedagogických, ako aj iných odborných pracovníkov zo Slovenskej republiky, ktorí boli alebo sú účastníkmi Humboldtovej nadácie so sídlom v Bonne.
 2. Klub pôsobí na území Slovenskej republiky a jeho sídlom je Bratislava.
 3. Klub má samostatnú právnu subjektivitu.

Článok 2
Poslanie a úlohy klubu

 1. Udržiavať kontakty medzi bývalými, súčasnými i budúcimi účastníkmi Humboldtovej nadácie zo Slovenskej republiky, vzájomne si pomáhať a podporovať sa.
 2. Byť v pravidelnom kontakte s predstaviteľmi Humboldtovej nadácie.
 3. Organizovať aspoň raz ročne odborné (prípadne i spoločenské) podujatia bývalých, súčasných i budúcich účastníkov nadácie formou sympózií apod., ma ktorých vystúpia s najnovšími poznatkami alebo informáciami členovia klubu, ďalší významní vedeckí pracovníci, ako aj odborníci zo Slovenskej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a podľa potreby i predstavitelia Humboldtovej nadácie.
 4. Zvolávať každoročne - spravidla v septembri pri príležitosti výročia narodenia Alexandra von Humboldta valné zhromaždenie členov klubu.
 5. Nadviazať kontakt a spolupracovať s Humboldtovými klubmi v Českej republike a v iných krajinách, najmä vo Fínsku, Grécku, Poľsku, Taliansku a Španielsku.
 6. Pomáhať pri prijímaní a sprevádzaní vedeckých pracovníkov z NSR počas ich pobytu v našej republike.
 7. Napomáhať Humboldt-štipendistom z iných krajín, ktorí prídu do ČSFR získať kontakty s významnými vedeckými pracovníkmi vysokých škôl, ústavov SAV alebo rezortov.
 8. Podieľať sa na navrhovaní vhodných adeptov z okruhu svojho odborného pôsobenia na získavanie Humboldtovej nadácie a napomáhať im informačnou a poradenskou službou, ako aj viesť ich k osvojeniu si nemeckého jazyka.
 9. Organizovať v spolupráci s predstaviteľmi Humboldtovej nadácie aspoň každých päť rokov koloqium bývalých, súčasných I budúcich účastníkov Humboldtovej nadácie zo Slovenskej republiky.
 10. Nadviazať kontakty a spolupracovať s konzulátom NSR v Bratislave s cieľom získať nové informácie z oblasti vedy a kultúry.

Článok 3
Členstvo v klube

 1. Členom klubu môže byť každý vedecký, vedeckopedagogický, ako aj iný odborný pracovník zo Slovenskej republiky, ktorý bol alebo je účastníkom Humboldtovej nadácie.
 2. Členstvo vzniká zaplatením členského príspevku a registráciou člena.
 3. Členstvo v klube zaniká:
  1. vystúpením člena
  2. smrťou člena
  3. zánikom klubu
 4. Práva a povinnosti členov klubu
  1. práva člena klubu
   • podieľať sa na všetkých formách činnosti klubu
   • využívať výhody vyplývajúce z členstva v klube
   • voliť a byť volený do výboru klubu
   • byť informovaný o činnosti klubu
   • podávať pripomienky, návrhy a sťažnosti k činnosti klubu
  2. povinnosti člena klubu
   • prispievať svojou prácou k dobrému menu klubu
   • pomáhať pri akciách organizovaných klubom
   • platiť každoročne finančný príspevok na činnosť klubu v dohodnutej výške

Článok 4
Organizačná štruktúra a orgány klubu

 1. Orgány klubu sú:
 2. Najvyšším orgánom klubu je valné zhromaždenie jeho členov, ktoré určuje náplň a ciele činnosti a schvaľuje štatút, zloženie výboru, správu o činnosti a správu o hospodárení klubu.
 3. Činnosť klubu v období medzi valnými zhromaždeniami riadi 9-členný výbor, ktorý je volený na tri roky. Práca vo výbore je dobrovoľná a čestná.
 4. Výbor pozostáva z predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodára a ďalších členov výboru.
 5. Predseda môže byť volený maximálne na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
 6. Valné zhromaždenie sa schádza aspoň raz ročne, výbor aspoň raz štvrťročne.
 7. Kontrolným orgánom klubu je 2-členná kontrolná komisia, ktorá sa schádza aspoň raz ročne.

Článok 5
Hospodárenie klubu

 1. Hospodárenie klubu sa riadi rozpočtom, ktorý zostavuje hospodár klubu v spolupráci s predsedom a tajomníkom klubu. Rozpočet schvaľuje valné zhromaždenie klubu.
 2. Príjmy klubu tvoria:
 3. Správu o hospodárení predkladá výbor klubu prostredníctvom svojho hospodára 1-krát ročne valnému zhromaždeniu klubu.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

 1. V mene klubu sú oprávnení konať predseda, podpredseda, tajomník alebo výborom poverený jeho člen.
 2. Štatút bol schválený na ustanovujúcom valnom zhromaždení klubu 22. Novembra 1990.

webmaster@ifi.savba.sk